Title Image

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παράταση Υποβολής Εργασιών
21 Οκτωβρίου 2022

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 72ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, το αργότερο έως την 21 Οκτωβρίου 2022.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) ή ως προφορικές παρουσιάσεις (σύντομες ομιλίες). Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους και στην 9η Πανελλήνια Ημερίδα Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την υποβολή της περίληψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η περίληψη που θα συμπεριληφθεί στην Ημερίδα θα είναι η ίδια με αυτή που υποβάλλεται στο Συνέδριο. Επισημαίνεται ότι για την παρουσίαση εργασίας και στην Ημερίδα δεν απαιτείται επιπλέον κόστος συμμετοχής.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της εργασίας είναι ο συγγραφέας που παρουσιάζει ή ένας εκ των συγγραφέων να είναι μέλος της ΕΕΒΜΒ.
 • Μπορείτε να εγγραφείτε ως αρωγό ή τακτικό μέλος στην ΕΕΒΜΒ στέλνοντας ένα email στον γραμματέα της ΕΕΒΜΒ, κ. Δ. Σγούρα (sgouras@pasteur.gr; dionsgouras@gmail.com) με το βιογραφικό σας και 2 ονόματα τακτικών μελών που σας προτείνουν.
 • Tα αρωγά μέλη της ΕΕΒΜΒ μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία μετακίνησης για το 72ο συνέδριο, με την προϋπόθεση να είναι ταμειακά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος 2022 και να προέρχονται από πόλεις εκτός της Πάτρας (στείλτε την αίτηση υποτροφίας στο sgouras@pasteur.gr, dionsgouras@gmail.com).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. Για κάθε εργασία απαιτείται μία εγγραφή.

Προφορικές ανακοινώσεις
Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα ανακοινωθεί βάσει του προγράμματος.

Αναρτημένες ανακοινώσεις
Οι διαστάσεις των posters θα είναι 1,20 μέγιστο ύψος και 1,00 πλάτος.
Οι συγγραφείς επιπλέον θα πρέπει να βρίσκονται την ημέρα παρουσίασής τους στον χώρο των posters, όπου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

 • Συμπληρώστε πιστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα Ελληνικά, εκτός από τον ΤΙΤΛΟ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα είναι στα Αγγλικά.
 • Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα γίνεται με e-mail.
 • Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε ένα αρχείο Word με όλα τα στοιχεία της Περίληψης (Τίτλος, συγγραφείς, διεύθυνση, κείμενο) γραμμένα όλα στα Αγγλικά.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.
 • Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση στο email σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
 • Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων και είναι συχνά αυστηρά στα πανεπιστήμια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK folder) του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Οδηγίες για γραμματοσειρά, μέγεθος, διαστήματα και στοίχιση της Περίληψης

 • Τίτλος | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 14, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Να είναι κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από τρεις γραμμές).
  Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 11.
 • Συγγραφείς | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11, πεζά έντονα (bold) γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, το επίθετο να ακολουθεί το όνομα, Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, και να σημειώνεται προαιρετικά αστερίσκος στο όνομα του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Maria Papadopoulous1, Asterios Papadopoulos*.
  Αφήστε ένα (1) κενό διάστημα μέγεθος 9.
 • Όνομα και Διεύθυνση ιδρύματος | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 9, Πεζά πλάγια (italic) γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Research Center, Thessaloniki, Greece). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.
  Μaria Papadopoulou1, Αsterios Papadopoulos2*
  1 Institution Name, City, Country
  2 Research Center, Thessaloniki, Greece
  Αφήστε τρία (3) κενά διαστήματα μέγεθος 11.
 • Κύριο κείμενο της περίληψης | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
  Αφήστε δύο (3) κενά διαστήματα μέγεθος 11.
 • Προαιρετικά: Βιβλιογραφία, ευχαριστίες ή υποσημείωση
  Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 10.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο info@era.gr